Home
Home

Pracovní pozice www.jprace.cz

Název pozice
Vedoucí Odboru správy majetku a investic MěÚ Čelákovice

Popis
Profil společnosti:
MĚSTO ČELÁKOVICE
se sídlem náměstí 5. května č. p. 1/11, 250 88 Čelákovice, IČ 00240117

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění,(dále jen „zákon o úřednících“),

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pracovní pozice: úředník - vedoucí Odboru správy majetku a investic MěÚ Čelákovice.

Náplň práce:
Charakteristika vykonávané funkce:
• příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek;
• koordinace přípravy a realizace investic, zpracovávání investičních záměrů, koordinace finančního zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů.


Požadavky na uchazeče
Předpoklady:
• stanovené § 4 zákona 312/2002 Sb., („zákon o úřednících“)
(1) Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem;
• stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (dále jen „zákon č. 451/1991 Sb.“).

Kvalifikační předpoklady:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.

Výhodou při výběrovém řízení je:
• praxe ve státní správě/samosprávě;
• praxe ve vedoucí funkci;
• schopnost konstruktivní spolupráce s orgány územní samosprávy;
• zkouška odborné způsobilosti;
• řidičský průkaz sk. B.

Další požadované dovednosti a schopnosti:
• schopnost samostatného rozhodování a řešení problémů;
• vysoká flexibilita a spolehlivost;
• komunikativnost v jednání s lidmi;
• uživatelská znalost MS Office;
• pečlivost a spolehlivost;
• příjemné vystupování.


Nabídka
Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU.
Platové zařazení: 11. platová třída dle NV č. 222/2010 Sb. a 341/2017 Sb., v plat. znění.

Místo práce: Městský úřad Čelákovice

Termín nástupu: ihned nebo dohodou

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
• údaje stanovené v § 7, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., („zákon o úřednících“):
a) jméno a příjmení a titul uchazeče;
b) datum a místo narození uchazeče;
c) státní příslušnost uchazeče;
d) místo trvalého pobytu uchazeče;
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu;
f) datum a podpis uchazeče.


K přihlášce se připojí:
• doklady podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., („zákon o úřednících“):
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
• osvědčení podle § 2 a § 4 odst. 1 („zákon č. 451/1991 Sb.“);
• čestné prohlášení podle § 2 a § 4 odst. 3 („zákon č. 451/1991 Sb.“); Podle § 20 („zákon č. 451/1991 Sb.“), - nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971. Po těchto občanech se nevyžaduje osvědčení ani čestné prohlášení podle § 4 („zákon č. 451/1991 Sb.“).
• osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních;
• telefonní a e-mailový kontakt na uchazeče.

Přihlášku včetně všech požadovaných dokladů je nutno DORUČIT nejpozději do:
• středy 14. října 2020 - 11.00 hodin:
a) poštou na adresu MěÚ Čelákovice, nám. 5. května č. 1, 250 88 Čelákovice;
b) osobně do podatelny MěÚ Čelákovice, nám. 5. května č. 1, 250 88 Čelákovice.

Zalepenou obálku v levém horním rohu označit:
• jménem, příjmením a adresou přihlašovaného;
• „VŘ – OSMI vedoucí - NEOTVÍRAT".

Kontakt + další informace:
• Ing. Přenosil, tajemník MěÚ, tel.: 326 929 160.


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté materiály obsahující osobní údaje budou po skončení výběrového řízení neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny. Zpracování osobních údajů


Více informací k přihlášení do výběrového řízení naleznete na:

Platnost inzerátu končí 14. 10. 2020. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.Obor
Státní a veřejná správa

Lokalita
Praha
Středočeský kraj

Kontakt
JOBSYSTEM s.r.o., egrundova@jobsystem.cz

Tisk inzerátu
Odeslat zprávu

PRÁCE, Nabídky zaměstnání, JOBS, databáze práce v ČR a Praze